فوریه 20, 2019

                                                                                                                                                                                                 
تایید خرید مستر کارت قابل شارژ

شارژ مستر کارت

تایید خرید مستر کارت قابل شارژ

الماس پیمنت | AlmasPayment
سفارش شما با موفقیت ثبت شده است.
مستر کارت قابل شارژ با موجودی صفر در سیستم ثبت گردید.
جزییات سفارش
شماره سفارش: {transaction_id}
تاریخ سفارش: {date_dmy}
روش پرداخت: {payment_gateway}
سفارش شما با موفقیت ثبت شده است .
مشخصات پرداخت
نام  : {نام صاحب کارت:1} نام خانوادگی : {نام خانوادگی صاحب کارت:2}
درج نام به صورت برجسته{درج نام به صورت برجسته روی کارت:18}شماره موبایل : {mobile ::4}
هزینه صدور مستر کارت  : {مجموع:12}مبلغ شارژ به دلار  : 0 ذلار
شماره تلفن ثابت : {تلفن ثابت:28}قیمت نهایی : {مجموع:12}
مستر کارت فیزیکی قابل شارژ با 100 دلار اولیه افتتاح می شود که در زمان تحویل کارت به قیمت روز دریافت خواهد شد.

مستر کارت قابل شارژ

خرید انوع مستر کارت فیزیکی
تنها با پرداخت 15 دلار صاحب مستر کارت فیزیکی شوید!!!
تلفن جهت تماس:
021-86127584