تایید خرید مستر کارت قابل شارژ

شارژ مستر کارت

تایید خرید مستر کارت قابل شارژ

الماس پیمنت | AlmasPayment
سفارش شما با موفقیت ثبت شده است.
مستر کارت قابل شارژ با موجودی صفر در سیستم ثبت گردید.
جزییات سفارش
شماره سفارش: {transaction_id}
تاریخ سفارش: {date_dmy}
روش پرداخت: {payment_gateway}
سفارش شما با موفقیت ثبت شده است .
مشخصات پرداخت
نام  : {نام صاحب کارت:1} نام خانوادگی : {نام خانوادگی صاحب کارت:2}
درج نام به صورت برجسته{درج نام به صورت برجسته روی کارت:18}شماره موبایل : {mobile ::4}
هزینه صدور مستر کارت  : {مجموع:12}مبلغ شارژ به دلار  : 0 ذلار
شماره تلفن ثابت : {تلفن ثابت:28}قیمت نهایی : {مجموع:12}
مستر کارت فیزیکی قابل شارژ با 100 دلار اولیه افتتاح می شود که در زمان تحویل کارت به قیمت روز دریافت خواهد شد.

مستر کارت قابل شارژ